ಕೈರಂಗಳದ ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಮಾತೃತ್ವಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇವು (2)