ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೋ, ಅದೇ ನೂರಾಗಿ ನಮಗೇ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.