ಸಪ್ತಸನ್ನಿಧಿ ಸರೋವರ ಪೂಜೆ : ಗೋಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

03-05-2018