Sri Govardhana Giridhari Gopalakrishna Temple – Pratishthapana & Brahma Kalashotsava | 26th Feb 2018