ಗೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ

Download (PDF, 277KB)