ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಗೋಮಾತೆಯ ಪದತಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ,ಭಾವ,ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸುಸಮಯ

Download (PDF, 644KB)